वात्स्यायन का कामसूत्र

वात्स्यायन के कामसूत्र का हिन्दी अनुवाद संस्कृत श्लोक सहित

भाग 2 सांप्रयोगिकं नाम द्वितीयम् अधिकरणम्

वात्स्यायन के कामसूत्र के भाग 2 `सांप्रयोगिकं नाम द्वितीयम् अधिकरणम्' में कुल दस अध्याय हैं।

अध्याय 1 प्रमाणकालभावेभ्यो रतअवस्थापनम् अध्याय 2 आलिङ्गनविचारा अध्याय 3 चुम्बनविकल्पास्
अध्याय 4 नखरदनजातयः अध्याय 5 दशनच्छेद्यविहयो अध्याय 6 संवेशनप्रकाराश्चित्ररतानि
अध्याय 7 प्रहणनप्रयोगास् तद्युक्ताश् च सीत्कृतक्रमाः अध्याय 8 पुरुषोपसृप्तानि पुरुषायितं अध्याय 9 औपरिष्टकं नवमो
अध्याय 10 रतअरम्भअवसानिकं रतविशेषाः प्रणयकलहश् च    

 

पिछला पृष्ट कामसूत्र मुख्य पृष्ट अगला पृष्ट

वात्स्यायन का कामसूत्र संस्कृत में पढें    वात्स्यायन का कामसूत्र अंग्रेजी में पढें